0223 - 616 509

Echtscheiding

Echtscheiding:

Hoe start ik een echtscheidingsprocedure?

Voor het starten van een echtscheidingsprocedure heeft u een advocaat nodig. De eerste stap wanneer u wilt scheiden, is dus contact opnemen met een advocaat.

Maar hoe gaat zo’n procedure dan verder? Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure? Dat zijn allemaal vragen die u zult hebben als u wilt gaan scheiden.

Het verzoekschrift tot echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure begint met het verzoekschrift tot echtscheiding. Dat verzoekschrift moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

In dat verzoekschrift zal aan de rechtbank worden gevraagd de echtscheiding uit te spreken. Ook kan in dat verzoekschrift aan de rechter worden gevraagd te bepalen dat uw ex-partner partneralimentatie aan u moet gaan betalen.

Als u kinderen hebt, dan zal aan de rechter moeten worden gevraagd te bepalen bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats zullen hebben, welk bedrag aan kinderalimentatie moet worden betaald en zal aan de rechter kunnen worden gevraagd om een omgangsregeling vast te stellen.

Ook kan in het verzoekschrift tot echtscheiding aan de rechter worden gevraagd zich uit te spreken over de wijze waarop de huwelijksgoederengemeenschap moet worden verdeeld.

De rechter kan verder worden gevraagd om te bepalen dat degene die in de echtelijke woning woont, daar in ieder geval nog tot zes maanden na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand mag blijven wonen.

Het ouderschapsplan

Het verzoekschrift tot echtscheiding moet, in het geval van minderjarige kind(eren) volgens de wet een ouderschapsplan bevatten. Dat is feitelijk een overeenkomst tussen beide ouders waarin afspraken zijn opgenomen over de zorg- en opvoedingstaken van de ouders, de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en de wijze waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken betreffende de kinderen.

Indien er geen ouderschapsplan tot stand is gekomen, bijvoorbeeld omdat de communicatie tussen de ouders is verstoord, zal er bij het verzoekschrift geen ouderschapsplan kunnen worden gevoegd. Het verzoekschrift tot echtscheiding kan dan gewoon zonder ouderschapsplan erbij worden ingediend.

De rechter zal dan tijdens de mondelinge behandeling onderzoeken of de ouders wellicht alsnog een ouderschapsplan kunnen opstellen. Als tijdens de mondelinge behandeling blijkt dat de ouders dit alsnog willen proberen, zal de rechter de echtscheidingsprocedure aanhouden en de ouders in de gelegenheid stellen, al dan niet met behulp van de advocaten of een onafhankelijke derde, een ouderschapsplan overeen te komen.

Lukt dat, dan wordt dat ouderschapsplan aan de rechter toegezonden, waarna de procedure wordt voortgezet. Lukt dat niet, dan kunnen er twee dingen gebeuren. De rechter kan een tweede mondelinge behandeling inplannen. Ook kan de rechter een uitspraak doen zonder dat er een ouderschapsplan tot stand is gekomen.

In dit laatste geval zal de rechter constateren dat ouders er niet in zijn geslaagd een ouderschapsplan overeen te komen en zal de rechter zelf een omgangsregeling en een alimentatiebedrag vaststellen.

Betekening van het echtscheidingsverzoek

Het ingediende verzoekschrift tot echtscheiding moet nadat het bij de rechter is ingediend, door een deurwaarder aan uw ex-partner worden betekend. Dat houdt in dat de deurwaarder het verzoekschrift tot echtscheiding aan uw ex-partner overhandigd.

De deurwaarder moet dit doen, zodat wordt zeker gesteld dat uw ex-partner op de hoogte wordt gesteld van het ingediende verzoekschrift tot echtscheiding.

In het exploit van betekening moet de deurwaarder verder aangeven binnen welke termijn uw ex-partner op de verzoeken aan de rechter, zoals deze in het echtscheidingsverzoek zijn opgenomen, mag reageren.

Het verweerschrift en zelfstandige tegenverzoeken

Uw ex-partner krijgt dus een termijn om op het verzoekschrift tot echtscheiding te reageren. Die termijn is in beginsel zes weken. Uw ex-partner zal dan eveneens een advocaat moeten inschakelen. Die advocaat kan een extra uitstel krijgen voor het indienen van het verweerschrift.

In het verweerschrift kan uw ex-partner dus aangeven wat hij/zij van het verzoekschrift tot echtscheiding en de verzoeken aan de rechter vindt. Hij/zij kan ook zelf verzoeken aan de rechter doen; dat heten zelfstandige tegenverzoeken. U krijgt uiteraard van de rechtbank gelegenheid om daar weer op te reageren.

De mondelinge behandeling

Nadat uw ex-partner een verweerschrift heeft ingediend en nadat u op de zelfstandige tegenverzoeken van uw ex-partner hebt mogen reageren, zal de rechtbank aan uw advocaat vragen om verhinderdata aan de rechtbank toe te sturen, dit voor het inplannen van een mondelinge behandeling bij de rechtbank.

Verhinderdata zijn data waarop u en/of uw advocaat niet bij een mondelinge behandeling aanwezig kunnen zijn.

Nadat de verhinderdata zijn opgegeven, zal de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling inplannen. U krijgt daarvoor vervolgens via uw advocaat een oproep om te verschijnen.

Uw advocaat kan tot 10 dagen voor de mondelinge behandeling nog aanvullende documenten bij de rechtbank indienen, bijvoorbeeld recente gegevens over uw inkomen, dit als de rechtbank moet oordelen over verzoeken om alimentatie

De beschikking

Nadat de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en de rechtbank van mening is voldoende geïnformeerd te zijn, zal de rechtbank een datum inplannen waarop er een uitspraak wordt gedaan. Die uitspraak noemen we een beschikking en wordt aan uw advocaat toegezonden.

In de regel duurt het enkele maanden voordat er een uitspraak is. Dat is soms erg frustrerend.

Na de beschikking: wanneer is de echtscheiding een feit?

Als de beschikking van de rechtbank is ontvangen en de echtscheiding is uitgesproken, moet de echtscheiding worden ingeschreven bij de gemeente waar u bent getrouwd in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat zal dat normaliter voor u doen.

Pas als de beschikking van de rechter is ingeschreven, is de echtscheiding een feit.

De inschrijving moet binnen zes maanden nadat de echtscheidingsbeschikking definitief is geworden en tegen de echtscheiding geen hoger beroep meer mogelijk is, zijn ingeschreven.

Indien inschrijving niet tijdig gebeurt, vervalt de echtscheidingsbeschikking en zal er opnieuw een echtscheidingsverzoek moeten worden ingediend.